Ticaret Bakanlığı'ndan Enflasyon Düzeltmesi Düzenlemesi, Yeni Tebliğ Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, enflasyon düzeltmesi uygulamasına dair yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Bu kapsamda, "Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak enflasyon düzeltmesi uygulamasını daha net ve anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

Enflasyon Düzeltmesi Tebliği
Yeni tebliğ ile 2023 ve sonraki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin finansal tabloların belirlenmesi hedefleniyor. Şirketler, bu doğrultuda finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlamak zorunda olacaklar. Bu, şirketlerin muhasebe uygulamalarında tutarlılığı ve şeffaflığı sağlamayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İnşaat Sektöründe Yükselen Maliyetler ve Sürdürülebilirlik İnşaat Sektöründe Yükselen Maliyetler ve Sürdürülebilirlik

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na Uygunluk
Yeni düzenleme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 33'üncü maddesi ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümleri uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmış ve yapılmamış finansal tabloların birlikte dikkate alınmasını öngörüyor. Bu kapsamda, şirketlerin kar payı dağıtımı, sermaye artırımı ve azaltımı gibi işlemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmış finansal tabloları esas alması zorunlu hale getiriliyor. Böylece, finansal raporlamada daha tutarlı ve doğru bilgiler sunulması hedefleniyor.

Sermaye Değerlendirmesi
Şirket sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, ticaret siciline tescil edilmiş sermaye tutarı esas alınacak. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları ise Türk Ticaret Kanunu'nun 462. maddesi kapsamında sermayeye ilave edilebilecek. Bu düzenleme, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmelerine ve finansal dengelerini korumalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kararların Vergisel Yükümlülükleri
Tebliğ hükümleri uyarınca alınacak kararlarda, şirketlerin ve kardan pay alacakların vergisel yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı olacak. Bu, şirketlerin vergi yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri olası hukuki sorunları en aza indirmeyi hedefliyor. Şirketler, bu düzenleme ile vergi uyum süreçlerinde daha fazla netlik kazanacak ve vergisel yükümlülüklerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilecekler.

Düzenlemenin Önemi
Ticaret Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesi, enflasyon düzeltmesi uygulamasında yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı ve finansal raporlamada tutarlılığı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, şirketlerin finansal tablolarını KGK tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlamaları zorunlu hale getiriliyor. Böylece, enflasyon düzeltmesi yapılmış finansal tabloların esas alınmasıyla, finansal raporlamada şeffaflık ve doğruluk sağlanması hedefleniyor.

Yeni tebliğ, ayrıca şirket sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde ticaret siciline tescil edilmiş sermaye tutarının esas alınmasını ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu farkların sermayeye ilave edilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmelerine yardımcı olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tebliğ hükümleri uyarınca alınacak kararlarda, şirketlerin ve kardan pay alacakların vergisel yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerinin saklı kalması ise, vergi uyum süreçlerinde karşılaşılabilecek hukuki sorunları en aza indirmeyi amaçlıyor. Şirketler, bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilecekler.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesi, enflasyon düzeltmesi uygulamasında yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırarak, finansal raporlamada şeffaflığı ve doğruluğu sağlamayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenleme ile şirketlerin finansal dengelerini korumaları ve sermaye yapılarını güçlendirmeleri hedefleniyor.