Hasan GÜNEŞ
Hasan GÜNEŞ
Yazarın Makaleleri
BİLİMSEL BİLGİ YETERLİ ÖLÇÜDE ÜRETİLİYOR MU?
Türkiye'nin bugünkü gelişmemişliği geçmişe dayanmaktadır. Yani geçmişte bilgi yeterince bilimsel bilgi üretilememiştir. Bu yargıya karşı kıyamet koparmak yerine sağduyu ile geçmişi irdelemek evrensel çıkmazlarda kaybolmamak için...
OKUL MÜDÜRÜNÜN ŞİDDETİ
Okul müdürü A.S. konuyu sonuna kadar dinleyip müspet ya da menfi bir izahta bulunup birlikte çalıştığı öğretmenlere yardımcı olmak, okul adına talep edilen bir konuyu tahammülle dinlemek yerine yöneticilik vasıflarına yakışmayan, bulunduğu...
AYRIMCILIĞA DAVETİYE: ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNİN KALDIRILMASI
Aday öğretmenlik sürecinin kaldırılmasına ilişkin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun 'öğretmenlik” başlıklı 43. Maddesi 6. Fıkrasında 20014 yılı Mart Ayında yapılan değişikle; "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen...
TOPLUMDA SAĞDUYU GELİŞMİYOR
İnsanın günlük yaşam içinde geliştirdiği ve bilimin yaygınlaşması, dolayısıyla bilimsel bilgiye yaklaşma süreci içinde bulunan görüşlerin, alışkanlıkların ve düşünme biçimlerinin toplamına verilen isimdir, sağduyu. Toplumumuzda...
OKULLARDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK
Örgütsel vatandaşlık genel olarak, okula üyelik; öğretmenlerle örgüt olarak okul arasında karşılıklı haklar ve sorumluluklara dayalı ilişki olarak tanımlanabilir. Örgüt olarak okulun öğretmene karşı sorumlulukları nelerdir?  Yine, ...
AİDİYET DUYGUSU VE ÖĞRETMENLER
Aidiyet duygusu; bürokratik beklentilerle özel gereksinmeler arasındaki uyum sonucu iş görenin örgütle özdeşleşmesidir. Okullarımızda mevcut durum nedir? Öğretmenler okullarına ilişkin olarak aidiyet duygusu beslemekte midir? Eğer öğretmenler...
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE “BİZ” DUYGUSU
Okulda öğretmenlerin kendi kendilerini sıkı sıkıya dayanışma içinde hissetmeleri örgütsel etklilik için önem taşıyor. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin 'biz” duygusunu duyumsamaları okul ve sınıf açısından önemi tartışılamaz....
ÖĞRENCİNİN RUHSAL SAĞLIĞI AÇISINDAN BEKLENTİLER
Bağımsızlık, üretici çalışma (emek), sevme gücü ve düşünebilme her insanda olduğu gibi Öğrencinin ruhsal dengesine katkıda bulunmaktadır. Bağımsızlaşmanın, üretici çalışmanın, sevme gücünün ve düşünebilmenin ruhsal dengesi...
DUYUMSAMAZLIK VE VELİLER
Bir bireyde, toplumsal grupta ya da toplumda nesnelere, olaylara karşı herhangi bir duygu, bir coşku uyanmaması, eylemde bulunmaya itecek herhangi bir ilgi ve dürtünün olmaması durumu, duyumsamazlık olarak ele alınmaktadır. Her öğrencinin başarısı...
ÖĞRENCİ UYUMU
Öğrenci uyumsuzluğunun nedeni ya da nedenleri bulunup ortadan kaldırılması eğitim başarısı için önem taşımaktadır. Başta, öğrenci uyumsuzluğunun nedeni kendisinden kaynaklanabilir. Öğrencinin yetiştiği aile çevresi uyumsuzlukta etkili...
ÖĞRENCİNİN DAMGALANMASININ SONUÇLARI
Öğrencilerin tembel, aptal, geri zekâlı vb. şekilde damgalanmasının devam ettiğini görüyoruz. Halen bu şekilde öğrencilerin damgalandığını üzülerek görüyoruz.   Belki bilgi eksikliğinden belki de bu yolla öğrencileri sınıf içi...
ÖĞRETMENLERİN ARAŞTIRMA YETERLİLİĞİ
Araştırma yeterliliği 'araştırma yapabilecek düzeyde uzmanlığa ve genel  kültürüne sahip olmaya” verilen isimdir. Kuşkusuz, öğretmenin araştırma yeterliliğine sahip olmasının önemi tartışılamaz. Öğretmenin araştırma yeterliliğine...
OKULLARIMIZDA DANIŞMALI KATILMA AÇISINDAN DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER
Danışmalı katılma ' Okul yöneticilerinin belirli konularda öğretmenlerin bilgisine başvurmaları ve onların görüşü ve önerilerine açık olanlara” verilen isimdir. Danışmalı katılımın önemi nedir? Danışmalı katılma açısından...
OKUL YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖNERİ: DANIŞMANLIK
Danışmanlık 'üretim ve yönetim işlerinin daha nitelikli yapılması için verilen herhangi bir alana ilişkin uzmanlık hizmetine verilen isimdir. Özellikle, okul müdürlüğüne yeni atanan okul müdürlerinin yetersizlikten dolayı görevini...
ÖĞRENCİYİ TANIMANIN ÖNEMİ
Bireyi tanıma, bireyin ailesinin sosy0-ekonomik durumu; aile ilişkileri; kendi bedensel, devinişsel, bilişsel, duyuşsal, toplumsal gelişimi ve sağlığı benlik oluşumunu tanımaktır. Daha özel anlamda, öğrencinin ailesinin sosyo-ekonomik koşulları...
ANNE VE BABANIN İLGİSİZLİĞİNİN SONUÇLARI
Kuşkusuz; akademik sorunla kastedilen ders konularının ve temel okul becerilerinin öğrenilmesi, korunması ve genelleştirilmesinde yaşanan zorluklardır. Bu zorlukların kapasitesi yeterli bir öğrencinin notlarının düşmesi ya da kapasitesinin...
EĞİTİMDE DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ
Düşüncenin, öğrenci açısından önemi nedir? Öğretmenin öğrencide sağlayacağı kavramlar, yargılar, kuramlar ne olmalıdır?    Kuşkusuz, öğretme-öğrenme sürecinde kazandırılacak düşünce; öğrencinin çevresiyle uyumu, problem...
 DEĞİŞME  VE ÖĞRETMENLER
Değişme bütün nesne ve olayların her türlü hareketi ve etkileşmeyi  bir durumdan bir başka duruma her türlü geçişi dile getiren en genel var oluş biçimidir. Elbette, toplumda görülen bazı değişmeler bireylerin amaç/amaçlarını gerçekleştirme...
TOPLUMSAL UZLAŞMA VE EĞİTİM
E.Öğrt.Grv Hasan Güneş hgunes0202gmail.com. Toplumsal uzlaşma bir kişinin veya grubun, toplumun diğer kesimlerinin haklarını yok saymaya, ortadan kaldırmaya yeltenmemesidir. Herkesin, birbirinin yaşam biçimine tahammül etmesidir.   Toplumsal...
ÖZGÜVEN VE EĞİTİM
Yurttaş; ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalarına, bilim adamlarına, yargı adamlarına, kısaca bütün toplum üyelerine güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu bireyin gelecekte ne olacağına dair beklentilerin neler olacağı konusunda fikir...
SOSYAL GİRİŞİMCİ OLARAK ÖĞRETMEN
Sosyal girişimci yaşadığı çevredeki toplumsal sorununu veya ihtiyaçlara belirleyerek, bunun ortadan kaldırılması ve giderilmesi için girişimcilik prensipleri kullanarak kalıcı çözümler üretir.Ekonomik bir girişimcinin yeni sanayiler veya...
OKUL YÖNETİMİ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK
Etkileşimci liderlik, verimlilik ve etkililiği etkileyen liderlik anlayışıdır. Etkileşimci liderlik, liderin takımı üyelerinin gereksinmelerini karşılayabilmesine bağlıdır. Kuşkusuz, bu konuyla ilgili çok söylenecek çok husus bulunmaktadır....
EMPATİ VE OKULLARDA ÇATIŞMA
Empati, bir başkasının duyguları içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak be içselleştirmek demektir. Örgütsel anlamda çatışma bireyler ve grupların birlikte çalışma ve sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin...
TOPLUMSAL BENZEŞME VE OKULLAR
Toplumsal bir kültürün, değişik kültürlerden birey ya da grupların, türdeş bir ekşi ekin bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmalarına, toplumsal benzeşme denir. Toplumsal benzeşme terim olarak öğretmenlerin benzeşmeleri, diğer taraftan...